De pastorale eenheid Sara en Abraham is een netwerk van parochies en andere geloofskernen (scholen, woon-zorgcentra, bezinningshuizen…) op het grondgebied van de gemeenten Ranst en Zandhoven. Deze geloofskernen willen in onderlinge solidariteit en samenwerking krachten bundelen om op een vitale manier leerling te zijn van Jezus Christus en kerk te vormen in onze regio vandaag.

 visietekst

“Onder een ‘pastorale eenheid’ verstaan we een kerkelijk verband van christelijke gemeenschappen dat binnen een bisdom duurzaam is opgericht op een territorium dat meerdere parochiekernen en andere geloofskernen omvat. Aan alle die het wensen, biedt de pastorale eenheid alles wat nodig is om te groeien als christen en om deel te nemen aan het christelijke gemeenschapsleven. Binnen de pastorale eenheid worden de schotten tussen de parochiekernen en de andere geloofskernen zoveel mogelijke opgeheven, met het oog op een samenhangend pastoraal beleid.”

 Uit de beleidstekst De pastorale eenheid in het Bisdom Antwerpen